استاندارد 17025

استاندارد 17025 که با عنوان ISO/IEC17025 شناخته می شود توسط کمیته ارزیابی انطباق ISO که (CASCO) نامیده می شود تهیه شده است.این استاندارد مخصوص آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون می باشد و سبب می گردد که آزمایشگاه ها نشان دهند نتایج آزمایش و بررسی آنها معتبر بوده و اعتبار جهانی بیابند.

ادامه مطلب