نظام نامه سیستم مدیریت یکپارچه

نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه

چرا باید نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه تهیه و تدوین گردد؟

اهداف تهیه و تدوین نظامنامه چیست؟

نظامنامه در مستندات الزامی است؟

چند درصد استانداردهای نظامنامه دارند؟

تهیه و تدوین نظامنامه به چه صورت است؟

ادامه مطلب

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه یا همان Integrated Management System که به مخفف IMS شناخته می شود، بعنوان یک سیستم مدیریتی معرفی شده است.

این استاندارد درواقع زمانی استفاده می شود که سازمانی سه استاندارد ISO9001 ، ISO14001، ISO45001 را دریافت کنند .

زیرا با توجه به نوع سیستم های سه استاندارد مذکور زمانی که هر سه استاندارد در سازمانی پیاده می شود سیستم بصورت یکپارچه شکل می گیرد و اصطلاحاً سیستم مدیریت یکپارچه نامیده می شود.

ادامه مطلب