استانداردبین المللی مدیریت پروژه

آنچه درباره استاندارد 21500 باید بدانید؟ استانداردبین المللی مدیریت پروژه 21500 بعنوان راهنمایی برای مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد ISO21500 راهنمایی برای مدیریت پروژه ارائه می دهد .

این استاندارد می تواند توسط هر نوع سازمانی ، از جمله سازمان های دولتی ، خصوصی یا جامعه و برای هر نوع پروژه ، صرف نظر از پیچیدگی ، اندازه یا مدت زمان ، مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب