تهیه و تدوین HSEPLAN

تهیه و تدوین HSEPLAN

تهیه و تدوین HSEPLAN امروزه جز مهمترین بخش های هر پروژه می باشد.

در بسیاری از پروژه های پیمانکاری و یا صنعتی قبل از شروع پروژه بایستی طرحی برای مباحث ایمنی و بهداشت و محیط زیست تدوین گردد .

به این طرح HSEPLAN می گویند که شهرداری ها در این حوزه معمولا قوی تر عمل می کنند.

ادامه مطلب