تدوین hseplan فوری

تدوین hseplan فوری

یکی از نیازهایی که امروز سازمان های پروژه محور یا تولیدی دارند تدوین hseplan فوری می باشد.

ارائه hseplan بعنوان یک نیاز اساسی برای شروع هر پروژه یا شرکت در مناقصات ضروری است.

ادامه مطلب

گواهینامه افسر ایمنی

گواهینامه بین المللیHSE

گواهینامه بین المللیHSE برای سازمان ها جهت رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی الزامی می باشد.

ادامه مطلب