ISO 29990

ISO 29990

امروزه سازمان هایی که در حوزه آموزش فعالیت دارند با استفاده از ISO 29990 می توانند فرایند آموزش خود را مدیریت کنند. در سال 1999 استاندارد ایزو10015 باعنوان مدیریت کیفیت – راهنمایی برای آموزش منتشر شد و بعنوان تنها استاندارد در حوزه آموزشی مورد استفاده قرار گرفت . در سال 2010 استاندارد ایزو29990 جایگزین استاندارد 10015 شده و بعنوان استاندارد خدمات یادگیری برای آموزش و آموزش های غیر رسمی-الزامات اساسی برای ارائه دهندگان خدمات منتشر گردید.

ادامه مطلب