الزامات ارتقا رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

الزامات ارتقا رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

الزامات ارتقا رتبه پیمانکاری و انفورماتیک چیست؟

شرکت هایی که به دنبال ارتقا رتبه خود هستند باید چه کنند؟

چرا ارتقا رتبه مهم است؟

ارتقا رتبه در سازمان ها چه اثری دارد؟

آیا ارتقا رتبه پس از یک سال از دریافت آن امکانپذیر است؟

ادامه مطلب

برای دریافت رتبه پیمانکاری باید بدانیم

برای دریافت رتبه پیمانکاری باید بدانیم

آنچه برای دریافت رتبه پیمانکاری باید بدانیم چیست؟

چرا دریافت رتبه پیمانکاری مهم است؟

آیا داشتن گواهینامه ایزو سبب امتیاز برای دریافت رتبه است؟

رتبه و شرایط دریافت آن برای پیمانکاران چیست؟

ادامه مطلب

رتبه برای شرکت در حوزه مشاوره

رتبه برای شرکت در حوزه مشاوره

رتبه برای شرکت در حوزه مشاوره یعنی چه؟

آیا شرکت های مشاور نیز دارای رتبه هستند؟

دریافت این رتبه چه شرایطی دارد؟

رتبه مشاوره تا چه حد سخت گیرانه تر از رتبه پیمانکاری و انفورماتیک است؟

ادامه مطلب

SFBB

دریافت رتبه پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه

 

پیمانکاران به جهت تکمیل مدارک خود برای شرکت در مناقصات نیازمند دریافت رتبه پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه می باشند.

رتبه پیمانکاری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می گردد.

ادامه مطلب