قوانین جدید طرح طبقه بندی مشاغل

قوانین جدید طرح طبقه بندی مشاغل

قوانین جدید طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟

آیا میدانید چقدر از قوانین تغییر کرده است؟

برای ارائه طرح طبه بندی مشاغل به اداره کار چه مدارکی باید همراه آن اداره شود؟

ادامه مطلب