گواهینامه 5S

گواهینامه 5S

گواهینامه 5S درواقع برای سازمان هایی صادر می گردد که بدنبال ایجاد بهره وری با کاهش و یا حذف ضایعات از طریق کاهش تغییرات باشند.

ادامه مطلب