گواهینامه ISO10001

گواهینامه ISO10001

گواهینامه ISO10001 ویژه رضایتمندی مشتریان بوده و در منشور سازمان از سری استانداردهای 10000 می باشد. این استاندارد ارتباط خوب و بهینه میان مشتری و سازمان ها می باشد.

ادامه مطلب