گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در پروژه

استاندارد ISO10006

استاندارد ISO10006 برای مدیریت پروژه جهت شرکت ها و پیمانکاران کاربرد داشته است.

کارفرمایان باید به پیمانکاران اطمینان دهند که پروژه دارای یک سیستم منسجم مدیریتی برای اهداف پروژه می باشد.

ادامه مطلب