استاندارد ISO10015

استاندارد ISO10015 از خانواده ISO9001 بوده که فرآیند آموزش نحوه سازماندهی و سامان دهی بیان شده است. استاندارد ISO10015 از چهار مرحله تشکیل شده است.

ادامه مطلب