ارزیابی ریسک

روش ارزایابی ریسک HAZOP

روش ارزایابی ریسک HAZOP یکی از روش های ارزیابی ریسک در سازمان ها و پروژه ها می باشد.

ارزیابی ریسک در سازمان و کشف ریسک های ایمنی و تلاش برای حذف یا کنترل آنها یکی از مهمترین اقدامات می باشد.

ادامه مطلب

استاندارد مدیریت ریسک

استاندارد مدیریت ریسک

استاندارد مدیریت ریسک در سازمان جهانی با عنوان ISO31000 شناخته می شود.

استاندارد ISO31000 برای سازمانها برای مدیریت ریسک استفاده می شود.

درواقع استاندارد ایزو31000 با مدیریت ریسک فرایند جدا از سازمان نمی باشد.

استاندارد ISO31000 راهکاری برای مدیریت ریسکهای فرایند سازمان ارائه شده است.

ادامه مطلب