استاندارد 17025

استاندارد 17025 که با عنوان ISO/IEC17025 شناخته می شود توسط کمیته ارزیابی انطباق ISO که (CASCO) نامیده می شود تهیه شده است.این استاندارد مخصوص آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون می باشد و سبب می گردد که آزمایشگاه ها نشان دهند نتایج آزمایش و بررسی آنها معتبر بوده و اعتبار جهانی بیابند.

آنچه باید در ارتباط با استاندارد 17025 بدانید؟

استاندارد 17025 براي رای گيري به ISO و IEC ارسال شد و توسط هر دو سازمان تصویب گشت.

آخرین ویرایش این استاندارد سال 2017منتشر شده است.

این استاندارد دارای یک سری الزامات عمومی بوده که به شرح زیر است:

  1. بی طرفی :در این الزام فعالیت هاي آزمایشگاه باید بی طرفانه انجام پذیرد .                      همچنین در مدیریت و ساختار آن بی طرفی حفظ شود.                                                             مدیریت آزمایشگاه باید به بی طرفی متعهد باشد.                                                           آزمایشگاه باید مسئول بی طرفی فعالیت هاي آزمایشگاه خود باشد و نباید اجازه دهد فشارهاي تجاري، مالی یا سایر فشارها،بی طرفی را به خطر بیاندازد.                                                    همچنین طبق استاندارد 17025 باید به طور مداوم مخاطرات مرتبط با بی طرفی آزمایشگاه شناسایی شود.                                                                                                                                این شناسایی باید شامل مخاطرات ناشی از فعالیت ها یا ارتباط آزمایشگاه یا روابط کارکنانش باشد.                                                                                                                                     هر چند چنین روابطی ضرورتاً نشانگر مخاطره اي براي بی طرفی آزمایشگاه نیست .                         چنانچه مخاطره اي نسبت به بی طرفی شناسایی شد، آزمایشگاه باید بتواند نحوه حذف یا به حداقل رساندن مخاطره را اثبات کند.
    یادآوري: رابطه اي که بی طرفی آزمایشگاه را تهدید می کند، می تواند :                                  1)مبتنی بر مالکیت                                                                                                     2)حاکمیت                                                                                                                    3)مدیریت                                                                                                                  4)کارکنان                                                                                                                          5)منابع مشترك                                                                                                                       6)تأمین مالی                                                                                                             7)قراردادها                                                                                                                   8)بازاریابی (از جمله نشان تجاري سازي) پرداخت کارمزد فروش یا سایر محرك ها براي ارجاع کارفرمایان جدید و همانند اینها باشد.
  2. محرمانگی:بنا بر استاندارد 17025 آزمایشگاه باید از حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان و حقوق اختصاصی آنها از جمله حفاظت از ذخیره سازي الکترونیکی و انتقال نتایج اطمینان حاصل کند. آزمایشگاه باید مسوولیت مدیریت کلیه اطلاعات کسب یا ایجاد شده در طی انجام فعالیت هاي آزمون را از طریق تعهدات حقوقی قابل اجرا بپذیرد.                                                                       آزمایشگاه باید پیش از مبادرت به قراردادن اطلاعات در حوزه عمومی کارفرما را مطلع کند.                   به جز اطلاعاتی که کارفرما در دسترس عموم قرار می دهد، یا وقتی که بین آزمایشگاه و کارفرما توافق شده است (براي مثال: به منظور پاسخگویی به شکایات)                                                         کلیه اطلاعات دیگر اطلاعات داراي حقوق انحصاري محسوب شده و باید محرمانه تلقی شود.             زمانی که آزمایشگاه طبق قانون ملزم یا طبق تعهدات قراردادي مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه شده باشد،کارفرما یا شخص ذیربط باید از اطلاعات ارایه شده مطلع شود، مگر آنکه به وسیله قانون منع شده باشد.                                                                                                                 اطلاعاتی که درباره ي مشتري از منابع دیگر به غیر از خود مشتري (براي مثال: شکایت کننده، مراجع نظارتی) کسب شده باشد ، باید بین مشتري و آزمایشگاه محرمانه تلقی شود.                           منبع این اطلاعات باید محرمانه تلقی شود و نباید با مشتري به اشتراك گذاشته شود مگر اینکه مبنع موافقت نماید.                                                                                                                کارکنان، از جمله هر کدام از اعضاي کمیته ها، پیمانکاران، کارکنان خارج از سازمان، و یا افرادي که نمایندگی آزمایشگاه را دارند، باید تمام اطلاعات به دست آمده و یا ایجاد شده در طی عملکرد فعالیت هاي آزمون و یا کالیبراسیون آزمایشگاه را محرمانه نگهدارند، به جز مواردي که قانون الزام کرده باشد.

براساس استاندارد 17025 چه مواردی باید توسط آزمایشگاه ها تامین گردد؟

براساس استاندارد 17025 آزمایشگاه باید کارکنان، امکانات، تجهیزات، سیستمها و خدمات پشتیبانی لازم براي مدیریت و انجام فعالیت هاي آزمایشگاهی خود را داشته باشد.

همین امر سبب می گردد که دریافت این استاندارد برای بسیاری از سازمان ها سخت گردد .

زیرا هزینه تجهیزات و زیرساخت های مورد تایید استاندارد بین المللی کالیبراسیون بسیار بالا بوده و دریافت گواهینامه 17025 را سخت کرده است.

در حوزه کارکنان در این استاندارد مانند استاندارد ایزو 9001 بایستی مدیریت سازمان مسئولیت ها و اختیارات افراد را مشخص کرده و فرایندها را براساس چارت سازمانی مشخصی تعیین نماید.

بنا بر تعیین شغل افراد بایستی آموزش ها و مهارت های لازم در حوزه تعیین شده به فرد داده شود و یا مدارک این مهارت ها و آموزش ها از فرد دریافت گردد.

همچنین بنابر استاندارد 17025 آزمایشگاه باید براي انجام فعالیت هاي مشخص به کارکنان خود اختیارات دهد، این فعالیت ها شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نمی شود:

توسعه، اصلاح، تصدیق و صحه گذاري روش ها

تجزیه و تحلیل نتایج، از جمله اظهارات انطباق، نظرات و تفسیرها

گزارش، بررسی و تایید نتایج

در حوزه تسهیلات و شرایط محیطی این تسهیلات براي فعالیت هاي آزمایشگاهی باید مناسب باشد و نباید بر اعتبار نتایج تاثیر بگذارد.

عواملی که می تواند بر اعتبار نتایج تاثیر بگذارد، میتواند شامل :

آ لودگی میکروبی، گرد و غبار، اختلالات الکترومغناطیسی، تابش، رطوبت، منبع تغذیه، درجه حرارت، صدا و ارتعاش باشد.

همچنین الزامات مربوط به تسهیلات و شرایط محیطی لازم براي انجام فعالیت هاي آزمایشگاهی، باید مستند گردد.

در حوزه تجهیزات ،آزمایشگاه باید به تجهیزات که براي انجام صحیح فعالیت هاي آزمایشگاهی نیاز دارد.  همچنین می تواند بر روي نتایج موثر باشند، دسترسی داشته باشد.

این تجهیزات شامل ابزارهاي  اندازه گیري، نرم افزارها، استانداردهاي اندازه گیري، مواد مرجع، داده هاي مرجع، معرف ها، مواد مصرفی یا دستگاه هاي کمکی است اما محدود به موارد ذکر شده نمی باشد.

در مواردي که آزمایشگاه از تجهیزات خارج از کنترل دائمی خود استفاده کند، باید اطمینان حاصل کند که الزامات مربوط به تجهیزات این استاندارد برآورده شده است.

آزمایشگاه باید روش اجرایی براي جابجایی، حمل و نقل، انبارش، استفاده و برنامه نگهداري تجهیزات جهت اطمینان از عملکرد مناسب و جلوگیري از آلودگی یا خرابی داشته باشد .

همچنین قبل از بکارگیري یا بازگشت تجهیزات از سرویس باید تجهیزات را مطابق با الزامات مشخص شده تصدیق کند.

نحوه صدور استاندارد17025

استاندارد 17025 دارای گواهینامه بوده و دریافت گواهینامه این استاندارد پس از انجام مشاوره و پیاده سازی آن توسط مراجع تایید صلاحیت یا همان AB ها صادر میگردد .

در ایران AB دارای صلاحیت صدور گواهینامه 17025 سازمان تایید صلاحیت ایران یا همان NACI می باشد.

همچنین مانند سایر استانداردهای بین المللی مانند ISO22000, ISO45001,ISO140001 و….. امکان صدور استاندارد 17025 از مراجع CB نیز وحود دارد .

اما گواهینامه ی 17025 صادر شده توسط CBها اعتبار گواهینامه های NACI  یا همان AB ها را نداشته و تنها جهت تبلیغات استفاده می گردد .

بنابر این بایستی آگاه باشید که مراجع گواهینامه های فاقد اعتبار بین المللی را به شما ارائه ندهند.

گروه بین المللی هینا سرت با تجربه چند ساله در حوزه مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی و آشنایی با مراجع متفاوت و معتبر بین المللی آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات مربوطه به ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی به شرکت ها اعلام می دارد.

کارشناسان با تجربه هینا سرت 24 ساعته پاسخگوی سوالات متقاضیان می باشند.

تلاش ما در راستای ارائه خدمات صادقانه و به دور از منفعت طلبی می باشد.

گروه بین المللی هینا سرت

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *