نحوه تایید مسئول ایمنی

نحوه تایید مسئول ایمنی

نحوه تایید مسئول ایمنی جهت دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی از مهمترین سوالات پیمانکاران است.

پیمانکاران محترم بایستی جهت دریافت صلاحیت ایمنی پیمانکاران مراحلی را طی کنند.

مهمترین آن تاییدیه مسئول ایمنی می باشد.

ادامه مطلب

تهیه و تدوین HSEPLAN

گواهینامه HSE پیمانکاران

گواهینامه HSE پیمانکاران بعنوان یکی از مدارک اصلی جهت شرکت در مناقصات به شمار می آید.

دریافت این گواهینامه جهت افزایش امتیاز و کسب پیروزی در مناقصات الزامی است.

ادامه مطلب

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

امروزه با توجه به اهمیت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در سازمان ها این موضوع که دقیقا این گواهینامه  چیست و چه تفاوتی با استانداردHSE دارد بسیار اهمیت داشته و سازمان ها بایستی بتوانند اهمیت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی را درک کنند.

ادامه مطلب