استانداردISO22000

استانداردISO22000

استانداردISO22000 بعنوان استاندارد ایمنی در صنایع غذایی شناخته می شود. در ابتدا سازمان ها جهت کنترل آلودگی مواد غذایی از استاندارد آمریکایی HACCP استفاده میکردند ، ولی پس از جلسات تخصصی و گذشت زمان و با استفاده از نظر متخصصان در حوزه مواد غذایی امروزه استاندارد ISO22000 بعنوان یک استاندارد اروپایی کامل در حوزه ایمنی مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته و استاندارد HACCP نیز بعنوان یکی از بندهای مهم این استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب